Chứng chỉ LOTUS

Chứng chỉ LOTUS bao gồm một quá trình đánh giá tính bảo vệ môi trường một dự án xây dựng dựa theo thang tiêu chuẩn của Công cụ đánh giá LOTUS. Dự án sẽ phải nộp hồ sơ bao gồm các tài liệu mô tả đầy đủ công trình xây dựng để có thể nhận được chứng chỉ.

 Có hai mức đánh giá mà dự án phải vượt qua để đạt được chứng chỉ LOTUS chính thức:

·         Chứng chỉ LOTUS tạm thời

·         Chứng chỉ LOTUS chính thức

 Hai mức này tiếp nối nhau và một chứng chỉ LOTUS chính thức chỉ được cấp khi công trình đã đạt được mức đầu LOTUS cho Thiết kế – Chứng nhận tạm thời.

 Chứng chỉ LOTUS tạm thời Cho chứng chỉ tạm thời, công trình có thể nộp dơn và được chứng nhận sau bước thiết kế. Giấy chứng nhận tạm thời công nhận rằng tất cả những yêu cầu về thiết kế, xây dựng đã được đáp ứng để công trình trở thành một “công trình xanh”. Việc này cho công trình cơ hội quảng cáo như một công trình xanh từ những giai đoạn đầu, trước khi nhận được chứng chỉ chính thức.

 Chứng chỉ LOTUS chính thức chỉ có thể được cấp sau khi công trình hoàn thiện và đi vào vận hành (với ít nhất 50% diện tích theo thiết kế được sử dụng). Chứng chỉ này chứng nhận rằng tất cả các yêu cầu của một công trình xanh đã được bao gồm trong công trình hoàn thiện như đã đề cập trong công cụ đánh giá LOTUS và như mục tiêu ban đầu đề ra. Ở những điểm mà thực tế xây dựng trong công trình khác với thiết kế đã được chứng nhận LOTUS NR, dự án phải chứng minh được rằng những thay đổi này mang lại hiệu quả môi trường tương đương hoặc hơn nếu muốn nhận được điểm.

 

 Những hướng dẫn sau đây chỉ ra những bước cần thiết để đạt được chứng chỉ LOTUS chính thức:

·         1. Gửi hồ sơ và Đăng ký  

·         2. Chứng chỉ LOTUS tạm thời

·         3. Chứng chỉ LOTUS chính thức

Theo VGBC