Trung tâm thương mại – «BIG-C VĨNH PHÚC

Trung tâm thương mại – «BIG-C  VĨNH PHÚC» - VĨNH PHÚC - VN

Commercial center – « BIG- C VINH PHUC » - VINH PHUC - VN