Trung tâm thương mại – «BIG-C VIỆT TRÌ

Trung tâm thương mại – «BIG-C  VIỆT TRÌ» - TỈNH PHÚ THỌ - VN

Commercial center – « BIG- C VIỆT TRÌ » - PHU THO PROVINCE – VN