Trung tâm thương mại – «BIG-C THANH HÓA

Trung tâm thương mại – «BIG-C  THANH HÓA» - THANH HÓA - VN

Commercial center – « BIG- C THANH HOA » - THANH HOA - VN