Trung tâm thương mại – «BIG-C DĨ AN

Trung tâm thương mại – «BIG-C  DĨ AN» - TỈNH BÌNH DƯƠNG - VN

Commercial center – « BIG- C DI AN » - BINH DUONG PROVINCE – VN