Trung tâm thương mại – «BIG-C BÌNH DƯƠNG

Trung tâm thương mại – «BIG-C  BÌNH DƯƠNG» - BÌNH DƯƠNG - VN

Commercial center – « BIG- C BINH DUONG » - BINH DUONG – VN